skip to Main Content
[딜러장터] 컴퓨터,노트북,모니터 팝니다
번호거래지역제목상태거래희망가작성자날짜조회
884 서구▨NSCOM▧ ☞ 중고 본체, 모니터, TV ☜등록490000 Level 52022-07-1631
566광주[소호 한울] 중고 본체 부품 등록300000 Level 52020-07-1031
521 서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 중고 노트북, 부품 ☜등록320000 Level 52020-05-1631
427 서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 중고 본체, 모니터, 기타 부품 ☜등록510000 Level 52020-02-2731
412서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 신품 LED TV, 165HZ 게이밍 ☜진행500000 Level 52020-02-1931
828광주[소호 한울] 중고 본체 부품등록160000 Level 52021-12-0632
798 서구▨NSCOM▧ ☞ 중고 본체, 모니터, TV ☜등록500000 Level 52021-08-2332
755 서구▨NSCOM▧ ☞ 중고 본체, 모니터, 노트북,TV ☜등록520000 Level 52021-04-1332
705광주[소호 한울] 부품 매입 단가등록-100000 Level 52021-01-0632
626광주[소호 한울] 저렴한상품 등록80000 Level 52020-10-0732
567광주[소호 한울] 저렴한상품등록250000 Level 52020-07-1032
449 서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 중고 노트북, 부품 ☜등록320000 Level 52020-03-0932
448 서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 신품 LED TV, 165HZ 게이밍 ☜등록140000 Level 52020-03-0932
436광주[소호 한울] 중고 본체 부품 모니터등록65000 Level 52020-03-0232
387서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 중고 노트북, 부품 ☜마감10000 Level 52020-01-2032
335서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 신품 LED TV, 144HZ 게이밍 ☜마감140000 Level 52019-11-2032
326서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 신품 LED TV, 144HZ 게이밍 ☜마감90000 Level 52019-11-1532
289서구▨NS컴퓨터▧ ☞ 신품 LED TV, 커브드 144HZ ☜마감700000 Level 52019-09-2732
953광주 ▨NSCOM▧ ☞ 중고 본체, 모니터, TV ☜등록300000 Level 52023-10-2733
949 서구▨NSCOM▧ ☞ 중고 본체, 모니터, TV ☜등록310000 Level 52023-09-1333

Back To Top